Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin od 01.2024 r.

Regulamin zakupów obowiązujący od 07.2023 r.

Dom Prezentów to sklep internetowy prowadzony przez Atut & Primar Izabela Kołek, Barbara Grabowska-Ćwik s.c. przy ul. Łowińskiego 7e w 31-752 Krakowie, NIP: 678-320-71-85, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym domprezentow@home.pl,lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 667881308. Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

 1. Atut & Primar s.c. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną
  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.domprezentow.pl
 2. Klienci mają możliwość korzystania z Dom Prezentów dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane, oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Dom Prezentów (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta w Dom Prezentów ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Atut & Primar s.c dotyczącą Konta, w każdym czasie przez wysłanie informacji o rozwiązaniu umowy na adres: domprezentow@home.pl.
  Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Atut & Primar s.c. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Dom Prezentów należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Atut & Primar s.c.., której przedmiotem są usługi świadczone przez Atut & Primar s.c., na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Dom Prezentów, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Dom Prezentów oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w Dom Prezentów są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Dom Prezentów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Paragon fiskalny lub faktura są dołączane do przesyłki z towarem.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przez InPost lub UPS. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
  W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Atut & Primar,
  31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7e. Klient ponosi koszty dostawy.

7.1. Koszty i sposoby dostawy, oraz postępowanie w przypadku powstania szkody w transporcie znajdują się w załączniku 2 do Regulaminu

 1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Atut & Primar s.c. dotycząca zakupu danego produktu
  w Dom Prezentów ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Dom Prezentów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów,
  w których miejscem spełnienia świadczenia jest Atut & Primar s.c., 31-752 Kraków,
  ul. Łowińskiego 7e
 2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Dom Prezentów, Atut & Primar s,c. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Dom Prezentów produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, w paczkomacie lub w kasie Atut & Primar s.c. W wybranych przypadkach Atut & Primar s.c. zastrzega sobie prawo
  do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Atut & Primar s.c. zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Szybki przelew - po złożeniu zamówienia, Klient zostaje przekierowany do płatności za pośrednictwem platformy PayU
 1. Atut & Primar s.c. ponosi odpowiedzialność przez 24 miesiące liczone od daty zakupu
  w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w Ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi
  o tym fakcie Atut & Primar s.c. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne – załącznik 3 do Regulaminu, lub w formie pisemnej na adres Atut & Primar s.c. podany w górnej części Regulaminu,
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Atut & Primar s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Atut & Primar s.c.
 4. Atut & Primar s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Atut & Primar s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  14.1. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz
  z dowodem zakupu i pismem określającym wadę lub rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, odbierze kurier na koszt Atut & Primar s.c.
  Informacja o terminie przyjazdu kuriera zostanie podana e-mailem.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.                        
  15.1. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty transportu towaru do Atut & Primar s.c. ponosi konsument
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Dom Prezentów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Dom Prezentów, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 7. Podane przez Klientów dane osobowe Atut & Primar s.c. zbiera i przetwarza zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. Klient dokonujący zakupu w Dom Prezentów wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Dom Prezentów.
 8. Atut & Primar s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych
  w ramach Dom Prezentów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Atut & Primar s.c., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Dom Prezentów zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 9. Klient przy pierwszym logowaniu w Dom Prezentów. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Atut & Primar s.c.
 10. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 11. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Atut & Primar s.c. w ramach Dom Prezentów będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
(w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Atut & Primar s.c..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1. Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty transportu towaru do Atut & Primar s.c. ponosi konsument

Przesyłkę nadaj na adres:


Atut & Primar

Łowińskiego 7e

31-752 Kraków


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Atut & Primar

Łowińskiego 7e

31-752 Kraków

domprezentow@home.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru ...........................................................................................                              

Imię i nazwisko ………………………………………………………....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

ZAŁĄCZNIK 2.   Warunki dostawy

 1. Koszty i sposoby płatności

Aby sprawdzić jaki będzie koszt dostawy zamówienia należy wrzucić wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności. Poniżej znajdują się koszty i terminy dostarczenia zamówionego towaru:

Sposób dostawy

Koszt dostawy (ceny brutto)

Czas dostawy

Kurier InPost, UPS

Pobranie 24,60  zł

Przelew 22,14 zł

 

1-2 dni roboczych

Kurier InPost paczkomat

Pobranie 18,45  zł

Przelew 15,99 zł

1-2 dni roboczych

*Waga paczki nie może przekroczyć 31,5 kg, Maksymalne wymiary paczki nie mogą być większe od 60 x 60 x 40 cm. W przypadku przekroczenia wagi lub wymiarów towar wysyłamy w kilku paczkach. O tym fakcie Klient informowany jest e-mailem.

 1. Czas dostawy

Atut & Primar s.c. nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez kuriera,
W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego. W przypadku wysyłki kurierem podajemy również numer telefonu kontaktowego i link do strony, na której znajdują się informacje o przesyłce. Kurier ma obowiązek dostarczenia paczki w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

 1. Szkody transportowe

Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem kuriera są ubezpieczone do wysokości kwoty faktury. Odbiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia paczki nie należy jej odbierać. Podczas kwitowania odbioru przesyłki od kuriera, nad podpisem prosimy dopisać „odbieram warunkowo”. W tym przypadku mamy 24 godziny na zgłoszenie szkody powstałej podczas transportu. W tym celu należy zadzwonić do Domu Prezentów z informacją o szkodzie (tel. nr 667881308). Wszystkie formalności związane z reklamacją prowadzi sklep. Jedynym obowiązkiem Odbiorcy jest spisanie i dostarczenie do sklepu wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

Uwaga: Podczas wypełniania protokołu kurierzy często zaznaczają rubrykę, że paczka została odebrana bez zastrzeżeń. Taki wpis uniemożliwia reklamację. Protokoły z tą adnotacją nie będą przyjmowane przez Dom Prezentów.

Po otrzymaniu protokołu pracownicy Dom Prezentów wysyłają Klientowi na swój koszt nowy przedmiot. W przypadku braku w magazynie artykułu, który uległ uszkodzeniu, Atut & Primar s.c. zwróci należność na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3  Protokół reklamacyjny                    ……………………………………. , ….. / ….. / 20…..

                                                                                                                              miejscowość                      dzień     miesiąc    rok

………………………………….

………………………………….

………………………………….

imię, nazwisko, adres i e-mail 

ATUT & PRIMAR s.c.

                                                                                                        Łowińskiego 7e

                                                                                                        31-752 Kraków

                                                                                                        domprezentow@home.pl

                                                                                                                          

 

REKLAMACJA

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), zgłaszam niezgodność towaru z umową.

Nazwa reklamowanego produktu

Ilość reklamowana (szt./kpl.)

Cena

jednostkowa

 

wartość

 

 

 

 

 

Data zakupu

 

Data stwierdzenia wady

 

Opis wady

 

Roszczenia

 

         

 

 

Osoba przyjmująca reklamację do rozpatrzenia (imię i nazwisko oraz nr telefonu):


………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Potwierdzenie przyjęcia reklamacji: ……………………………………………………………………………………….

Data, podpis lub pieczęć firmowa

 

 

Decyzja sprzedawcy o sposobie załatwienia reklamacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie dla kupującego:

 • (Art.7.) Sprzedawca nie odpowiada wobec kupującego, jeżeli kupujący wiedział o niezgodności w momencie zakupu lub oceniając rozsądnie powinien o niej wiedzieć.
 • (Art.9. ust.1) Kupujący ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o zauważonej niezgodności w terminie 2 miesięcy od jej zauważenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • (Art.13. ust.4) … gwarancja nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
 • Składając reklamację wyślij ją listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną (e-mail). Przy składaniu jej osobiście zadbaj o pozostawienie dla siebie jednego egzemplarza z potwierdzeniem przyjęcia.
Produkt dnia
Ramka Mackintosh - niebieska 10 x 15 cm
Ramka Mackintosh - niebieska 10 x 15 cm

9,99 zł

Cena regularna: 28,00 zł

Najniższa cena: 9,99 zł
szt.
Ramka Mackintosh - różowa 13 x 18 cm
Ramka Mackintosh - różowa 13 x 18 cm

11,99 zł

Cena regularna: 34,00 zł

Najniższa cena: 11,99 zł
szt.
Mackintosh - niebieski
Mackintosh - niebieski

15,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
RICHMOND - Desire Nude
RICHMOND - Desire Nude

42,00 zł

Cena regularna: 115,00 zł

Najniższa cena: 115,00 zł
szt.
FILIŻANKA 0,2l - Chartwell
FILIŻANKA 0,2l - Chartwell

156,00 zł

Cena regularna: 168,00 zł

Najniższa cena: 168,00 zł
szt.
Filiżanka 0,25l - Fleurs
Filiżanka 0,25l - Fleurs

160,00 zł

Cena regularna: 172,00 zł

Najniższa cena: 172,00 zł
szt.
CZAJNIK Balmoral 0,75l
CZAJNIK Balmoral 0,75l

320,00 zł

Cena regularna: 348,00 zł

Najniższa cena: 348,00 zł
szt.
Tenisista
Tenisista

15,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
FILIŻANKA 0,45l - Kolorowe gwiazdki
FILIŻANKA 0,45l - Kolorowe gwiazdki

168,00 zł

Cena regularna: 178,00 zł

Najniższa cena: 178,00 zł
szt.
MACKINTOSH - 4 podkładki pod szklanki
MACKINTOSH - 4 podkładki pod szklanki

8,00 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
Bestsellery
GLENCOE - Anatomia człowieka
GLENCOE - Anatomia człowieka

166,00 zł

szt.
Cottage Charm - adresownik
Cottage Charm - adresownik

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
The Cat Meow - notesik adresowy
The Cat Meow - notesik adresowy

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
Ramka Mackintosh - różowa 13 x 18 cm
Ramka Mackintosh - różowa 13 x 18 cm

11,99 zł

Cena regularna: 34,00 zł

Najniższa cena: 11,99 zł
szt.
Ramka Mackintosh - niebieska 10 x 15 cm
Ramka Mackintosh - niebieska 10 x 15 cm

9,99 zł

Cena regularna: 28,00 zł

Najniższa cena: 9,99 zł
szt.
Cottage Charm - zeszyt
Cottage Charm - zeszyt

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
French Gardens - adresownik
French Gardens - adresownik

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
The Cats Meow - adresownik
The Cats Meow - adresownik

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
Spring Morning - zeszyt
Spring Morning - zeszyt

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
GLENCOE - Human Body
GLENCOE - Human Body

166,00 zł

szt.
MACKINTOSH - 4 podkładki pod szklanki
MACKINTOSH - 4 podkładki pod szklanki

8,00 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
Ramka Mackintosh - fioletowa 10 x 15 cm
Ramka Mackintosh - fioletowa 10 x 15 cm

9,99 zł

Cena regularna: 28,00 zł

Najniższa cena: 9,99 zł
szt.
Mackintosh - róż
Mackintosh - róż

15,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
SUFFOLK - Dovedale Poziomki
SUFFOLK - Dovedale Poziomki

153,50 zł

szt.
Couture - notesik adresowy czerwony
Couture - notesik adresowy czerwony

6,00 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl